VOORWOORD: DEFINITIES

Dienst: verwijst naar een hieronder in artikel 2 beschreven dienst.

Website: verwijst naar de website uitgegeven door Fiducial en toegankelijk op volgende URL: www.jade-fiducial.be De Website is bestemd voor Franse juridische vertegenwoordigers van ondernemingen of voor verenigingen die in België gevestigd zijn of zich er willen vestigen, of voor particulieren die zich in België willen vestigen. Elke persoon die over een Internetverbinding beschikt kan eveneens de Website bezoeken.

Fidexpertise: verwijst naar de onderneming SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap met kapitaal van 62.000 € en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op de Louizalaan 148 te 1050 Brussel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0459.517.110. Fidexpertise is de uitgever van de Website. Fidexpertise maakt deel uit van de Groep Fiducial, gebaseerd in Frankrijk.

Fiducial Staffing: verwijst naar de onderneming FIDUCIAL STAFFING, beperkte vereenvoudigde onderneming met kapitaal van 100.000 € en maatschappelijke zetel gelegen op 41 rue du Capitaine Guynemer in F-92400 Courbevoie, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 449 658 400. Fiducial Staffing is de host van de Website. Fiducial Staffing maakt eveneens deel uit van de Groep Fiducial in Frankrijk.

Gebruiker: verwijst naar iedere persoon die de Website bezoekt en meer bepaald de Franse juridische vertegenwoordigers van ondernemingen of verenigingen die in België gevestigd zijn of zich er willen vestigen en particulieren die zich in België willen vestigen.

Artikel 1: VOORWERP - AANVAARDING

Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV") zijn bedoeld om de voorwaarden vast te leggen voor het gebruik van de Website en de Diensten ter beschikking gesteld van de Gebruiker.

Door zich toegang te verschaffen tot onderhavige Website, tot de informatie die hij bevat en tot de aangeboden Diensten, verbindt de Gebruiker zich ertoe de onderhavige AGV grondig te lezen, erkent hij er kennis van genomen te hebben en verbindt hij zich ertoe eraan te voldoen.

In het bijzonder geldt elk gebruik van de Diensten als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV door de Gebruiker.

Deze AGV zijn vrij toegankelijk vanaf de onthaalpagina van de Website. Indien de Gebruiker de AGV niet aanvaardt, wordt hij vriendelijk verzocht zijn bezoek aan de Website te beëindigen en geen beroep meer te doen op de Diensten van Fidexpertise.

Wijziging van de AGV - Fiducial behoudt zich het recht voor om onderhavige AGV op ieder moment te wijzigen. De Gebruiker verbindt zich er dus toe ze regelmatig te raadplegen. Wanneer een Gebruiker de Website verder blijft raadplegen, wordt hij verondersteld de nieuwe AGV aanvaard te hebben.

Artikel 2: GELEVERDE DIENSTEN

De Website laat de Gebruiker toe zich te informeren over de Diensten die Fidexpertise aanbiedt op het vlak van accountancy, beheer en fiscale optimalisatie voor ondernemingen en particulieren die in België gevestigd zijn of zich er willen vestigen en die Fidexpertise hiervoor willen contacteren. De Gebruiker wordt hiervoor uitgenodigd een online formulier in te vullen om door Fidexpertise gecontacteerd te worden.

Er wordt verduidelijkt dat de Gebruiker, indien het een natuurlijke persoon is, verklaart meerderjarig te zijn volgens de definities van de rechterlijke instanties van zijn woonplaats. Indien de Gebruiker optreedt voor rekening van een onderneming, verklaart hij hiervoor de bevoegdheid en het vermogen te hebben.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het online contactformulier te goeder trouw in te vullen door accurate informatie te verstrekken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe zich niet de identiteit van iemand anders toe te eigenen, noch gebruik te maken van een valse identiteit van die aard om derden te misleiden. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden en de wet strikt na te leven.

Bepaalde velden van het formulier moeten verplicht ingevuld worden en zijn noodzakelijk om rekening te houden met het verzoek van de Gebruiker. Indien de Gebruiker ervoor opteert om deze informatie niet te verstrekken, kan Fidexpertise het verzoek niet in aanmerking nemen.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Website te raadplegen in het Frans, in het Nederlands of in het Engels.

Artikel 3: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES

Verantwoordelijkheid voor de levering van Diensten en toegang tot de Website

Fidexpertise, in de hoedanigheid van uitgever van de Website, en Fiducial Staffing, in de hoedanigheid van host van de Website, zijn slechts gehouden door een middelenverbintenis wat betreft de werking en de continuïteit van de Website.

Fidexpertise en Fiducial Staffing kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eender welke schade ontstaan door het gebruik van de Website. Fidexpertise en Fiducial Staffing zullen niet verantwoordelijk worden gehouden:

  • voor de snelheden van toegang tot de Website, de snelheden van opening en raadpleging van de pagina’s van de Website, externe vertragingen, voor de opschorting of de ontoegankelijkheid van de Website,
  • voor feiten te wijten aan een geval van overmacht of daden van derden, zoals gedefinieerd door de rechtspraak en in ieder geval deze hierna vermeld, storingen en technische problemen met de hardware, programma’s, software, internetverbinding, die in voorkomend geval de schorsing of beëindiging van de Diensten met zich mee kunnen brengen,
  • indien de dienst aangeboden door de Website niet compatibel blijkt of dysfuncties weergeeft met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of apparatuur die u gebruikt,
  • voor onderbrekingen van de diensten verbonden aan de risico’s van de internetverbinding en/of onderhoudsoperaties.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Website.

Fidexpertise en Fiducial Staffing behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding, een Dienst of het geheel van Diensten aangeboden van op de Website, tijdelijk of definitief stop te zetten, zonder dat ze hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Aansprakelijkheid voor informatie weergegeven op de Website.

De inhoud ter beschikking gesteld op de Website wordt verstrekt ter informatie en is onderworpen aan eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. In geen geval vormt de informatie weergegeven op de Website een juridisch advies of enige verbintenis van Fidexpertise. Fidexpertise kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de directe of indirecte gevolgen van het gebruik van de informatie, en in het algemeen, van de Diensten ter beschikking gesteld van de Gebruiker op de Website.

Er wordt aan herinnerd dat het verboden is voor de Gebruiker om via de Website enig element te publiceren of over te maken dat onwettig, schadelijk, lasterlijk, pornografisch, hatelijk, racistisch of anderzins afbreuk doende aan de menselijke waardigheid is.

Fidexpertise behoudt zich overigens de mogelijkheid voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat haar rechten zouden gerespecteerd worden.

Artikel 4: INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website, zijn inhoud en al zijn elementen, waaronder de merken en de logo’s, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Fidexpertise titularis is of waartoe Fidexpertise tot gebruik gemachtigd is.

Enkel de reproductie of de weergave van elementen van de Website voor strikt privé gebruik, onder voorbehoud van afwijkende of meer restrictieve bepalingen opgenomen in boek XI « Intellectuele eigendom » van de Codex economisch recht, is toegestaan.

Elke reproductie, imitatie, weergave, wijziging, aanpassing, vertaling, uittreksel, op welke wijze en op welke drager dan ook, van het geheel of een deel van de Website en/of de elementen die er deel van uitmaken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidexpertise te hebben bekomen, kan als namaak beschouwd worden in de zin van het boek XI « Intellectuele eigendom » van de Codex economisch recht en is strikt verboden. Het gebruik van de Website en zijn onderdelen is enkel toegestaan voor informatieve doeleinden en voor een persoonlijk en privégebruik.

Elke reproductie, imitatie, gebruik of aanbrenging van één van de merken weergegeven op de Website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidexpertise te hebben bekomen, kan als namaak beschouwd worden in de zin van het boek XI « Intellectuele eigendom » van de Codex economisch recht en is strikt verboden.

Fidexpertise en/of de houder van intellectuele eigendomsrechten op één van de elementen van de Website, behouden zich het recht voor om juridische vervolging in te leiden tegen iedereen die bovenstaande verbodsbepalingen niet respecteert.

De creatie van hyperlinks, diep of niet, naar de Website is strikt verboden, behoudens het voorafgaande schriftelijk akkoord van Fidexpertise, in de zin van het boek XI « Intellectuele eigendom » van de codex economisch recht.

Artikel 5: PERSOONSGEGEVENS

FIDUCIAL's privacy verklaring met betrekking tot persoonlijke gegevens is beschikbaar hier.

Artikel 6: COOKIES

Het cookiebeleid van Fiducial kan hier geraadpleegd worden.

Artikel 7: DIVERSE BEPALINGEN

Huidige AGV zijn opgesteld in het Frans en zijn vertaald naar het Nederlands en het Engels. In ieder geval zullen enkel de AGV in het Frans als authentiek beschouwd worden en hebben deze voorrang op de Nederlandstalige en de Engelstalige versies.

Toepasselijke wet – Huidige AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel die in de Franse taal uitspraak doet.