Voorwoord:

De Groep FIDUCIAL respecteert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om de bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk of individueel “u” genoemd) van onze website "jade-fiducial.be" (hierna “de Site” genoemd) informatie te verlenen betreffend het verzamelen, het gebruik en het uitwisselen van persoonsgegevens door de Groep FIDUCIAL (hierna “wij/ons” genoemd).

Zij beschrijft onder andere de natuur van de gegevens die wij verzamelen en de redenen waarom wij deze verzamelen, de personen aan wie deze gegevens verstrekt worden, de bewaartermijn, de rechten die u kunt uitoefenen betreffend de verwerking van uw persoonsgegevens en de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen volgens de nieuwe eisen die door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ingevoerd werden betreffende de bescherming van natuurlijke personen wat betreft hun persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en die in werking traden op 25 mei 2018 (hierna de “Verordening“ genoemd).

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens op de Site is:

De SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (afgekort: FIDEXPERTISE), Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap met kapitaal van 62.000 euros en maatschappelijke zetel op de Louizalaan 148 te 1050 BRUSSEL, ingeschreven met ondernemingsnummer 0459.517.110, en intracommunautair BTW-nummer BE0459.517.110. Tél. : +32 2 649 80 16 - E-mail : contact@jade-fiducial.be

2.Natuur van de gegevens die wij van u verzamelen

2.1. De gegevens die u ons doorgeeft

De gegevens die u ons meedeelt in het kader van uw gebruik van de Site en namelijk bij het invullen van onze formulieren, door u in te schrijven op onze newsletters, bij deelname aan onze wedstrijden of opinie onderzoeken, of door ons te contacteren, zijn de volgende:

 • de gegevens betreffend uw identiteit: naam, voornaam;
 • uw contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats

De informatie die met een asterisk aangegeven zijn op de Site zijn verplichte velden. Zonder deze informatie is het ons niet mogelijk u de op onze Site voorgestelde diensten aan te bieden.

2.2. De gegevens die wij automatisch verzamelen

Telkens u onze Site bezoekt kunnen wij, conform de wetgeving en met uw akkoord, informatie verzamelen betreffend de apparatuur waarop u onze diensten gebruikt of de netwerken waarmee u toegang heeft tot onze diensten, zoals:

 • informatie betreffend de bron van uw bezoek (natuurlijke referencing, e-mails, reclame, enz.);
 • informatie over uw surfparcours op onze Site, waaronder de verschillende URL pagina’s die u bezocht heeft, de inhoud die u bereikt en geraadpleegd heeft, de zoektermen die u gebruikt heeft, hoe lang u een pagina bezocht hebt, het aantal kliks, enz.;
 • informatie over u, zoals uw IP-adres, uw klantennummer, het type en de versie van internetbrowser die u gebruikt, de resolutie van uw scherm, de gegevens betreffend uw geografische ligging (om onze diensten te verbeteren en te definiëren welke kantoren het beste uw behoeften kunnen beantwoorden).

Mits uw voorafgaand akkoord, kunnen cookies op de harde schijf van uw apparatuur (PC, tablet, laptop, etc.) geplaatst worden.

Voor verdere informatie betreffend onze cookies policy, gelieve hier te klikken

3. Doeleinden en juridische grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn noodzakelijk om de diensten die wij op onze Site voorstellen, te verlenen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook voor volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om u inlichtingen en advies te sturen over ons dienstenaanbod, op basis van uw toestemming en op grond van ons gerechtvaardigd belang om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en aldus de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • om u toe te laten aan wedstrijden of opinie onderzoeken deel te nemen die op onze Site voorgesteld worden, op grond van een overeenkomst waar u partij bij bent;
 • om anonieme statistieken betreffend het gebruik van onze Site op te stellen, op grond van ons gerechtvaardigd belang om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en aldus de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • in het algemeen om u alle diensten die op onze Site tot uw beschikking gesteld worden, te kunnen leveren.

4. Ontvangers van de gegevens die wij verzamelen

Uw persoonsgegevens kunnen aan entiteiten van de Groep FIDUCIAL verstrekt worden, aan onze technische dienstverleners en partners, om de verwerking volgens de doeleinden die hierboven in artikel 3 opgenoemd zijn en de hosting mogelijk te maken en in het algemeen de goede werking van onze diensten op de Site te verzekeren.

Binnen de Groep FIDUCIAL zijn uw persoonsgegevens toegankelijk voor een beperkt aantal personen voor wie het noodzakelijk is er kennis van te hebben in het kader van hun activiteit.

5. Bewaringstermijn van de verzamelde gegevens

Tenzij u in artikel 7 hieronder opgenoemde rechten uitoefent, behouden wij uw persoonsgegevens gedurende een termijn die niet langer is dan de termijn nodig voor de doeleinden opgenoemd in artikel 3 hierboven waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de langste termijn die nodig is om de bestaande wetten en reglementen te respecteren of gedurende een andere termijn die afhangt van onze operationele vereisten, om het beheer van de klantenrelatie te vereenvoudigen en om rechtsvorderingen of reglementaire aanvragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, de meeste gegevens betreffend onze klanten worden bewaard gedurende de duur van de contractuele relatie en, na het einde van de contractuele relatie, voor een duur die nodig is om rechtsvorderingen of verdediging tegen rechtsvorderingen te kunnen uitoefenen.

De informatie die op onze Site verzameld wordt via het gebruik van cookies, en mits uw akkoord, worden bewaard gedurende maximum dertien (13) maanden, conform de bestaande reglementering.

6. Bescherming van uw gegevens

Wij implementeren maatregelen voor de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens (redelijke en gepaste physieke, technische en organisatorische maatregelen) om in de mate van het mogelijke de wijziging van, het verlies van, of een ontoegelaten toegang tot uw gegevens te voorkomen en te verhinderen.

7. Uw rechten

7.1. Informatie over uw rechten

Conform de bestaande reglementering informeren wij u over de rechten die u heeft in verband met uw persoonsgegevens:

 • het recht om uw gegevens die wij verzamelen en verwerken in te zien en er een kopie van te bekomen;
 • het recht om uw gegevens te laten verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zouden zijn en het recht uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld indien u van mening bent dat zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt werden of dat zij onrechtmatig verwerkt werden;
 • het recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen, namelijk wanneer u de juistheid van uw gegevens betwist (na controle door ons) of indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt werden maar u ze niet wenst te wissen;
 • het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens dat u toelaat uw persoonsgegevens die u meegedeeld heeft, te recupereren in een gestructureerd, gebruikelijk en machine-leesbaar formaat, en deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • het recht uw toestemming te allen tijde terug te trekken, ingeval de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust, en dit zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot verwerking die gebeurde vooraleer u deze toestemming introk;
 • het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang en indien de gegevens verwerkt worden voor direct marketingdoeleinden.

7.2. Uitoefening van uw rechten

De rechten die in artikel 7.1 hierboven genoemd worden kunnen te allen tijde uitgeoefend worden door een brief te schrijven aan volgend adres:FIDUCIAL - Ter attentie van de Délégué à la Protection des Données - 19 rue Cottin F-69009 LYON Frankrijk

Uw verzoek om uw rechten uit te oefenen moet vergezeld gaan van een ondertekende kopie van een identiteitsdocument.

Het uitoefenen van uw rechten ivm uw persoonsgegevens is zonder kosten. Desalniettemin, in geval van duidelijk ongefundeerde of buitensporige verzoeken, namelijk vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij de betaling van redelijke kosten vereisen, rekening houdend met de administratieve kosten die wij dragen om informatie te verstrekken, te communiceren of de gevraagde maatregelen te treffen, of kunnen wij weigeren op deze aanvragen in te gaan.

7.3. Antwoordtermijn

Wij verbinden ons ertoe, u informatie te verstrekken betreffend de maatregelen die wij genomen hebben naar aanleiding van uw aanvraag een recht uit te oefenen, dit zo snel mogelijk en in elk geval binnen de wettelijke termijnen.

7.4. Bezwaar bij de bevoegde autoriteit

U beschikt over het recht een bezwaar te formuleren bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending is van de bestaande wetten en reglementen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

8. Wijziging van onze privacyverklaring

Wij kunnen ertoe geleid worden onze privacyverklaring te moeten wijzigen, namelijk om bestaande wetten en reglementeringen te respecteren.

Wij raden u aan, deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of updates.